Mgr. Ivana Kováriková

  • tel.: 034/6965117 /zborovňa/ 
  • Konzultačné hodiny: individuálne po telefonickom dohovore

Dôležité termíny

České školy – talentové odbory – prihlášky ...................................do 30.11.2021

Slovenské školy – talentové odbory – prihlášky - rovnaký termín ako netalentové.

České školy – netalentové odbory – prihlášky ...............................   do 1.3. 2022

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov –...........          6.4.2022

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov - ....................   18.5.2022

Talentové skúšky  1. termín   .......................................              4., 5., 6. máj 2022

                                 2. termín  ........................................        11., 12., 13. máj 2022

Zaslanie prihlášok na SŠ, vrátane 8-ročných gymnázií –   do 20. marca 2022

České školy – prijímacie skúšky – .......................................   polovica apríla 2022

1.kolo 1.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ... 2., 3. máj 2022

1.kolo 2.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ...9., 10. máj 2022

2. kolo prijímacích skúšok – 21.6.2022 /ak žiaka neprijmú ani na jednu vybranú školu v prvom kole/

Hľadajte informácie na:

svs.edu.sk

www.stredneskoly.sk

www.dualnysystem.sk

www.potrebyovp.sk

www.nucem.sk

www.stredniskoly.cz

www.cermat.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.kamnastrednu.sk

www.mapaskol.iedu.sk

www.trendyprace.sk

www.sustavapovolani.sk

 

 

 


Plán činnosti výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2021/2022

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2021/2022 a s Dohovorom o právach dieťaťa. V činnosti výchovných poradcov posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov a študentov.

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. Ide o proces, v ktorom sa cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole a následné zamestnanie sa.

Charakteristika kariérového poradenstva:

- zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

- rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

- podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

- sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;


HLAVNÉ ÚLOHY:

Oblasť profesionálnej orientácie

1.Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej  

orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývoja detí.

2.Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacích

problémov, informovať ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.

3. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient. Venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.

4.Oboznámiť žiakov 5. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej voľbe povolania.

5.Spolupracovať s riaditeľom školy, triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení vzniknutých výchovno - vyučovacích problémov.        

6.V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérového poradenstva a plniť úlohy podľa potrieb školy.

7.Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.

8.Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

9. Poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.

10. Využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.

Realizácia hlavných úloh

September :

-          vypracovať plán práce

-          zaviesť dokumentácie

-          stanoviť konzultačné hodiny výchovného a kariérového  poradcu

-          doplnenie databázy - aktualizácia údajov v Proforiente

-          odovzdať materiály s profesionálnou tematikou žiakom 9. ročníka

-          viesť rozhovory so žiakmi 9. ročníka, ktorí potrebujú poradiť pri výbere typu školy

-          doplniť údaje o žiakoch 5.ročnika do Proforientu

-          účasť na porade výchovných a kariérových poradcov

Október :

-          individuálne, skupinové pohovory so žiakmi k voľbe povolania

-          priebežné oboznamovať žiakov s novoutvorenými odbormi na SOŠ

-          postupne dopĺňať informácie do programu Proforient

-          spracovať zberové informácie pre CPPPaP a výpočtové stredisko

-          spracovať materiál k Testovaniu 9 a odoslanie údajov do NUCEM

November :

-          štúdium nových materiálov z prezentácií a z ŠVP

-          venovať pozornosť žiakom 5. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na

8-ročnom gymnáziu

-          viesť intenzívne rozhovory so žiakmi a rodičmi pri spresňovaní údajov

-          spolupracovať so školským psychológom a špeciálnym pedagógom a CPPPaP

December :

-          odoslanie zberu údajov z Proforientu do ŠVP

-          účasť na prezentácii stredných škôl ( SOŠ ) - Správne sa rozhodni

-          viesť sústavnú poradenskú službu pre žiakov 9. ročníka a rodičov

-          sledovať prácu s talentovanými žiakmi

-          Dni otvorených dverí - individuálne návštevy žiakov na SOŠ

-          zúčastniť sa triednej schôdzky v 9. ročníku – podať najnovšie informácie z výpočtového strediska

Január :

-          prezentácia stredných škôl na pôde školy podľa aktuálnej ponuky zo strany stredných škôl

-          pripraviť prihlášky a stručné charakteristiky žiakov vzhľadom k vybranému typu školy

-          zabezpečiť lekárske prehliadky a potvrdenia pediatrov do prihlášky

-          viesť rozhovory so žiakmi, ktorí si zvolili neprimeraný typ školy

Február :

-          tlač prihlášok a ich odoslanie na školy s talentovanými skúškami do konca mesiaca

-          skompletizovať prihlášky

-          odoslanie zberu do Proforientu - doplnenie o polročné známky a talentové školy

-          motivovať žiakov k príprave na Testovanie 9 - 2022, na prijímacie pohovory

-          prípravné stretnutia administrátorov a koordinátorov k Testovaniu 9, príprava materiálov

-          vypisovanie odpoveďových hárkov z MAT a SJL, protokolov a následné odoslanie všetkých dokumentov

Marec :

-          kompletizácia a tlač prihlášok

-          sledovať výsledky psychologických vyšetrení žiakov

-          sledovať záujem žiakov o štúdium na 8–ročnom gymnáziu a podať prihlášku

-          spracovať ďalšie materiály zaslané zo ŠVP k voľbe povolania

Apríl :

     -     celoštátne testovanie žiakov deviatych ročníkov - 6.4.2022

-          kontrola prihlášok a ich odoslanie na príslušnú školu do 10.4.2022

-          odoslať prihlášky žiakov na 2-ročné štúdium

-          sledovať účasť žiakov na prijímacích pohovoroch s talentovými skúškami

-          odoslať prihlášky žiakov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na 8–ročnom gymnáziu

-          pripraviť zoznamy SŠ a SOŠ spolu s prospektami pre 8. ročník

-          sledovať výsledky Testovania 9, prijímacích pohovorov

Máj :

-          prijímacie skúšky – 1. kolo - 1. termín 9.5.2022, 2. termín 12.5.2022

-          sledovanie umiestnenia žiakov, stav prijatých, neprijatých

-          zasielanie prihlášok na druhé kolo

-          pomáhať pri odvolaniach neprijatých žiakov

-          zaviesť zoznam o vstupných dokladoch žiakov 8. ročníka

Jún :

-          vyhodnotenie a štatistika umiestnenia žiakov na SOŠ

-          sledovať a radiť žiakom, ktorí budú absolvovať 2. kolo prijímacích pohovorov

-          vpísať do programu Proforient žiakov 8. ročníka

-          uskutočniť prvý predbežný záujem o ďalšie štúdium v 8. ročníku, odoslať do CPPPaP

-          skompletizovať evidenciu žiakov s rôznymi poruchami zistenými psychologickým vyšetrením

-          vytvoriť podklady na ďalší školský rok 2022/2023

-          záverečné zhodnotenie práce VP v školskom roku 2021/2022

Výchovné a kariérové poradenstvo

-          spolupracovať s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom a školským psychológom pri riešení výchovných problémov žiakov

-          spolupracovať s CPPPaP Holíč

Poznámka: Plán práce výchovného poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.


Vypracovala : Mgr. Kováriková Ivana

 
 

 

 

  • AKTUALITY
25. jún 2022
Uplynulý týždeň boli deti z tried 2.A, 2.D, 4.C a 4.D v Tesároch. Päť dní v prírode strávili  turistikou, súťažami, kúpaním, výletom v ZOO a výletom do blízkej obce Kokošovej. Tu im sám starosta ...
25. jún 2022
Dňa 23.6. 2022 sa trieda 8.C vypravila na výlet do nášho hlavného mesta, kde zažili veľa zábavy. Prvé zážitky mali z cestovania vlakom a mestskou hromadnou dopravou. Najskôr navštívili múzeum ...
22. jún 2022
Dňa 22.6. žiaci 8. A. a 8. B. absolvovali posledný výlet v tomto školskom roku. Zažili sme krásny deň v zoologickej záhrade, ktorá nás očarila nádherným prostredím. Videli sme množstvo ...
22. jún 2022
Dňa 21.6. sa žiaci 8. A. vybrali vlakom na exkurziu do nášho hlavného mesta. V historickom centre Bratislavy spoznávali pamiatky, o ktorých sa učili tento školský rok na hodinách geografie. ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA