×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /home/dm028700/www_root/vajanskeho/images/galerie/Dejepisna olympiada
×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the FOTOALBUM plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie/Dejepisna olympiada

Mgr. Ivana Kováriková

  • tel.: 034/6965117 /zborovňa/ 
  • Konzultačné hodiny: individuálne po telefonickom dohovore, alebo cez EduPage

Dôležité termíny

České školy – talentové odbory – prihlášky ..................................    do 30.11.2023 - prijímacie skúšky - začiatok januára

České školy – netalentové odbory – prihlášky ...............................   do 1.3. 2024 – prijímacie skúšky - polovica apríla 2024

 

Slovenské školy – talentové odbory – prihlášky sa

posielajú v rovnakom termíne ako netalentové.

 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov –  ...............  20.3.2024     

Zaslanie prihlášok na SŠ, vrátane 8-ročných gymnázií –  do 20. marca 2024

Talentové skúšky:  1. termín   .......................................                 26.4. - 30.4.2024

                                 2. termín  ........................................              9.5. - 13.5. 2024

 

1.kolo 1.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ...... 2.5. - 3.5.2024

1.kolo 2.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ... 6.5. - 7.5. 2024


2. kolo prijímacích skúšok – 18.6. - 19.6.2024 /ak žiaka neprijmú ani na jednu vybranú školu v prvom kole/.

Hľadajte informácie na:

svs.edu.sk

www.stredneskoly.sk

www.dualnysystem.sk

www.potrebyovp.sk

www.nucem.sk

www.stredniskoly.cz

www.cermat.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.kamnastrednu.sk

www.mapaskol.iedu.sk

www.trendyprace.sk

www.sustavapovolani.sk

 

 

 


Plán činnosti výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2023/2024

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2023/2024 a s Dohovorom o právach dieťaťa. V činnosti výchovných poradcov posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov a študentov.

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. Ide o proces, v ktorom sa cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole a následné zamestnanie sa.

Charakteristika kariérového poradenstva:

- zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

- rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

- podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

- sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;


HLAVNÉ ÚLOHY:

Oblasť profesionálnej orientácie

1.Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej  

orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývoja detí.

2.Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacích

problémov, informovať ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.

3. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient. Venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.

4.Oboznámiť žiakov 5. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej voľbe povolania.

5.Spolupracovať s riaditeľom školy, triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení vzniknutých výchovno - vyučovacích problémov.        

6.V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérového poradenstva a plniť úlohy podľa potrieb školy.

7.Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.

8.Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

9. Poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.

10. Využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.

Realizácia hlavných úloh

September :

-          vypracovať plán práce

-          zaviesť dokumentácie

-          stanoviť konzultačné hodiny výchovného a kariérového  poradcu

-          doplnenie databázy - aktualizácia údajov v Proforiente

-          odovzdať materiály s profesionálnou tematikou žiakom 9. ročníka

-          viesť rozhovory so žiakmi 9. ročníka, ktorí potrebujú poradiť pri výbere typu školy

-          doplniť údaje o žiakoch 5.ročnika do Proforientu

-          účasť na porade výchovných a kariérových poradcov

Október :

-          individuálne, skupinové pohovory so žiakmi k voľbe povolania

-          priebežné oboznamovať žiakov s novoutvorenými odbormi na SOŠ

-          postupne dopĺňať informácie do programu Proforient

-          spracovať zberové informácie pre CPPPaP a výpočtové stredisko


November :

      -          spracovať materiál k  Testovaniu 9 2024 a odoslanie údajov do NUCEM

-          štúdium nových materiálov z prezentácií a zo ŠVVP

-          venovať pozornosť žiakom 5. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na

8-ročnom gymnáziu

-          viesť intenzívne rozhovory so žiakmi a rodičmi pri spresňovaní údajov

-          spolupracovať so školským psychológom a špeciálnym pedagógom a CPP

December :


-          účasť na prezentácii stredných škôl ( SOŠ ) - Správne sa rozhodni

-          viesť sústavnú poradenskú službu pre žiakov 9. ročníka a rodičov

-          sledovať prácu s talentovanými žiakmi

-          Dni otvorených dverí - individuálne návštevy žiakov na SOŠ

-          zúčastniť sa triednej schôdzky v 9. ročníku – podať najnovšie informácie z výpočtového strediska

Január :

      -          odoslanie zberu údajov z Proforientu do ŠVP

-          prezentácia stredných škôl na pôde školy podľa aktuálnej ponuky zo strany stredných škôl

-          pripraviť prihlášky a stručné charakteristiky žiakov vzhľadom k vybranému typu školy


-          viesť rozhovory so žiakmi, ktorí si zvolili neprimeraný typ školy

Február :

  
     -          export informácií z Proforientu do ŠVS - doplnenie o polročné známky 
 

-          motivovať žiakov k príprave na Testovanie 9 - 2024, na prijímacie pohovory

-          prípravné stretnutia administrátorov a koordinátorov k Testovaniu 9, príprava materiálov

-          vypisovanie odpoveďových hárkov z MAT a SJL, protokolov a následné odoslanie všetkých dokumentov

Marec :

-          kompletizácia prihlášokv elektronickej podobe na EduPage

-          sledovať výsledky psychologických vyšetrení žiakov

-          sledovať záujem žiakov o štúdium na 8–ročnom gymnáziu a podať prihlášku

-          spracovať ďalšie materiály zaslané zo ŠVP k voľbe povolania

 

       -          kontrola prihlášok a ich odoslanie na príslušnú školu do 20.3.2024 /elektronicky/

    

      -       Celoštátne testovanie žiakov deviatych ročníkov - 20.3.2024

 

     -       Celoštátne testovanie žiakov deviatych ročníkov - náhradný termín - 4.4.2024

                

     

Apríl :

     

     -          sledovať účasť žiakov na prijímacích pohovoroch s talentovými skúškami
 

-          pripraviť zoznamy SŠ a SOŠ spolu s prospektami pre 8. ročník

-          sledovať výsledky Testovania 9, prijímacích pohovorov

Máj :

-          prijímacie skúšky na talentové odbory – 1. kolo - 1. termín 26.4. - 30.4. 2024, 

          2. termín 9.5. - 13.5. 2024

      -    prijímacie skúšky na netalentové odbory + osemročné gymnáziá – 1. kolo - 1. termín 2.5. - 3.5. 2024, 

          2. termín 6.5. - 7.5. 2024

-          sledovanie umiestnenia žiakov, stav prijatých, neprijatých

-          zasielanie prihlášok na druhé kolo pri neprijatí ani na jednu strednú školu - individuálne riešenie

-          pomáhať pri odvolaniach neprijatých žiakov

-          zaviesť zoznam o vstupných dokladoch žiakov 8. ročníka

Jún :

-          vyhodnotenie a štatistika umiestnenia žiakov na SOŠ

-          sledovať a radiť žiakom, ktorí budú absolvovať 2. kolo prijímacích pohovorov 18.6. - 19.6. 2024

-          vpísať do programu Proforient žiakov 8. ročníka

-          uskutočniť prvý predbežný záujem o ďalšie štúdium v 8. ročníku, odoslať do ŠVS

-          skompletizovať evidenciu žiakov s rôznymi poruchami zistenými psychologickým vyšetrením

-          vytvoriť podklady na ďalší školský rok 2024/2025

-          záverečné zhodnotenie práce VP v školskom roku 2023/2024

Výchovné a kariérové poradenstvo

-          spolupracovať s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom a školským psychológom pri riešení výchovných problémov žiakov

-          spolupracovať s CPP Holíč

Poznámka: Plán práce výchovného poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.


Vypracovala : Mgr. Kováriková Ivana

 
 

 

 

  • AKTUALITY
28. november 2023
Dňa 21. 11. sa konalo školské kolo dejepisnej olympiády. Medzi zúčastnenými žiakmi boli najúspešnejší: Kategória F (6. roč.) 1. Elizabeth Kubálová (6. C) 2. Damián Hyža (6. B) 3. Lukáš ...
28. november 2023
Záhorské múzeum v Skalici Vás srdečne pozýva na tradičný Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici, ktorý organizuje každoročne v adventnom období ako poďakovanie svojim spolupracovníkom, ...
28. november 2023
Dňa 23.11.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorom sa zúčastnilo 49 žiakov. Výsledky kategórie 1A (5.až 7. ročník) 1. miesto Aneta Říhová 7.B 2. ...
23. november 2023
V stredu 22.11. sa viac ako 120 žiakov zúčastnilo turnaja v stolnom tenise. Z napínavých zápasov vzišla najlepšia trojica dievčat a chlapcov, ktorí nás budú zastupovať na ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA