Mgr. Ivana Kováriková

  • tel.: 034/6965117 /zborovňa/ 
  • Konzultačné hodiny: individuálne po telefonickom dohovore, alebo cez EduPage

Dôležité termíny

České školy – talentové odbory – prihlášky ..................................    do 30.11.2023 - prijímacie skúšky - začiatok januára

České školy – netalentové odbory – prihlášky ...............................   do 1.3. 2024 – prijímacie skúšky - polovica apríla 2024

 

Slovenské školy – talentové odbory – prihlášky sa

posielajú v rovnakom termíne ako netalentové.

 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov –  ...............  20.3.2024     

Zaslanie prihlášok na SŠ, vrátane 8-ročných gymnázií –  do 20. marca 2024

Talentové skúšky:  1. termín   .......................................                 26.4. - 30.4.2024

                                 2. termín  ........................................              9.5. - 13.5. 2024

 

1.kolo 1.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ...... 2.5. - 3.5.2024

1.kolo 2.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ... 6.5. - 7.5. 2024


2. kolo prijímacích skúšok – 18.6. - 19.6.2024 /ak žiaka neprijmú ani na jednu vybranú školu v prvom kole/.

Hľadajte informácie na:

svs.edu.sk

www.stredneskoly.sk

www.dualnysystem.sk

www.potrebyovp.sk

www.nucem.sk

www.stredniskoly.cz

www.cermat.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.kamnastrednu.sk

www.mapaskol.iedu.sk

www.trendyprace.sk

www.sustavapovolani.sk

 

 

 


Plán činnosti výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2023/2024

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2023/2024 a s Dohovorom o právach dieťaťa. V činnosti výchovných poradcov posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov a študentov.

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. Ide o proces, v ktorom sa cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole a následné zamestnanie sa.

Charakteristika kariérového poradenstva:

- zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

- rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

- podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

- sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;


HLAVNÉ ÚLOHY:

Oblasť profesionálnej orientácie

1.Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej  

orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývoja detí.

2.Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacích

problémov, informovať ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.

3. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient. Venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.

4.Oboznámiť žiakov 5. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej voľbe povolania.

5.Spolupracovať s riaditeľom školy, triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení vzniknutých výchovno - vyučovacích problémov.        

6.V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérového poradenstva a plniť úlohy podľa potrieb školy.

7.Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.

8.Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

9. Poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.

10. Využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.

Realizácia hlavných úloh

September :

-          vypracovať plán práce

-          zaviesť dokumentácie

-          stanoviť konzultačné hodiny výchovného a kariérového  poradcu

-          doplnenie databázy - aktualizácia údajov v Proforiente

-          odovzdať materiály s profesionálnou tematikou žiakom 9. ročníka

-          viesť rozhovory so žiakmi 9. ročníka, ktorí potrebujú poradiť pri výbere typu školy

-          doplniť údaje o žiakoch 5.ročnika do Proforientu

-          účasť na porade výchovných a kariérových poradcov

Október :

-          individuálne, skupinové pohovory so žiakmi k voľbe povolania

-          priebežné oboznamovať žiakov s novoutvorenými odbormi na SOŠ

-          postupne dopĺňať informácie do programu Proforient

-          spracovať zberové informácie pre CPPPaP a výpočtové stredisko


November :

      -          spracovať materiál k  Testovaniu 9 2024 a odoslanie údajov do NUCEM

-          štúdium nových materiálov z prezentácií a zo ŠVVP

-          venovať pozornosť žiakom 5. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na

8-ročnom gymnáziu

-          viesť intenzívne rozhovory so žiakmi a rodičmi pri spresňovaní údajov

-          spolupracovať so školským psychológom a špeciálnym pedagógom a CPP

December :


-          účasť na prezentácii stredných škôl ( SOŠ ) - Správne sa rozhodni

-          viesť sústavnú poradenskú službu pre žiakov 9. ročníka a rodičov

-          sledovať prácu s talentovanými žiakmi

-          Dni otvorených dverí - individuálne návštevy žiakov na SOŠ

-          zúčastniť sa triednej schôdzky v 9. ročníku – podať najnovšie informácie z výpočtového strediska

Január :

      -          odoslanie zberu údajov z Proforientu do ŠVP

-          prezentácia stredných škôl na pôde školy podľa aktuálnej ponuky zo strany stredných škôl

-          pripraviť prihlášky a stručné charakteristiky žiakov vzhľadom k vybranému typu školy


-          viesť rozhovory so žiakmi, ktorí si zvolili neprimeraný typ školy

Február :

  
     -          export informácií z Proforientu do ŠVS - doplnenie o polročné známky 
 

-          motivovať žiakov k príprave na Testovanie 9 - 2024, na prijímacie pohovory

-          prípravné stretnutia administrátorov a koordinátorov k Testovaniu 9, príprava materiálov

-          vypisovanie odpoveďových hárkov z MAT a SJL, protokolov a následné odoslanie všetkých dokumentov

Marec :

-          kompletizácia prihlášokv elektronickej podobe na EduPage

-          sledovať výsledky psychologických vyšetrení žiakov

-          sledovať záujem žiakov o štúdium na 8–ročnom gymnáziu a podať prihlášku

-          spracovať ďalšie materiály zaslané zo ŠVP k voľbe povolania

 

       -          kontrola prihlášok a ich odoslanie na príslušnú školu do 20.3.2024 /elektronicky/

    

      -       Celoštátne testovanie žiakov deviatych ročníkov - 20.3.2024

 

     -       Celoštátne testovanie žiakov deviatych ročníkov - náhradný termín - 4.4.2024

                

     

Apríl :

     

     -          sledovať účasť žiakov na prijímacích pohovoroch s talentovými skúškami
 

-          pripraviť zoznamy SŠ a SOŠ spolu s prospektami pre 8. ročník

-          sledovať výsledky Testovania 9, prijímacích pohovorov

Máj :

-          prijímacie skúšky na talentové odbory – 1. kolo - 1. termín 26.4. - 30.4. 2024, 

          2. termín 9.5. - 13.5. 2024

      -    prijímacie skúšky na netalentové odbory + osemročné gymnáziá – 1. kolo - 1. termín 2.5. - 3.5. 2024, 

          2. termín 6.5. - 7.5. 2024

-          sledovanie umiestnenia žiakov, stav prijatých, neprijatých

-          zasielanie prihlášok na druhé kolo pri neprijatí ani na jednu strednú školu - individuálne riešenie

-          pomáhať pri odvolaniach neprijatých žiakov

-          zaviesť zoznam o vstupných dokladoch žiakov 8. ročníka

Jún :

-          vyhodnotenie a štatistika umiestnenia žiakov na SOŠ

-          sledovať a radiť žiakom, ktorí budú absolvovať 2. kolo prijímacích pohovorov 18.6. - 19.6. 2024

-          vpísať do programu Proforient žiakov 8. ročníka

-          uskutočniť prvý predbežný záujem o ďalšie štúdium v 8. ročníku, odoslať do ŠVS

-          skompletizovať evidenciu žiakov s rôznymi poruchami zistenými psychologickým vyšetrením

-          vytvoriť podklady na ďalší školský rok 2024/2025

-          záverečné zhodnotenie práce VP v školskom roku 2023/2024

Výchovné a kariérové poradenstvo

-          spolupracovať s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom a školským psychológom pri riešení výchovných problémov žiakov

-          spolupracovať s CPP Holíč

Poznámka: Plán práce výchovného poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.


Vypracovala : Mgr. Kováriková Ivana

 
 

 

 

  • AKTUALITY
12. jún 2024
Žiaci 8.C strávili posledný víkend v peknom prostredí v blízkosti mesta Košice. Spoznali historickú časť mesta Košice, zažili dobrodružstvo a adrenalín v únikových izbách a v neposlednom rade ...
12. jún 2024
7.6. boli v koncertnej sále Františkánskeho kláštora ocenení žiaci, ktorí zvíťazili v predmetových olympiádach. Za našu školu to boli: Alex Hranáková 6.C, Klaudia Papánková 9.A, Adela Blahová 9.A, ...
11. jún 2024
V utorok 11.6. sa naši najstarší žiaci preniesli do zaujímavého sveta organickej chémie. V chemických laboratóriách Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity absolvovali výukový program ...
10. jún 2024
Základná škola, Vajanského 2, Skalica Ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu :   - administratívna pracovníčka – asistentka riaditeľa     Dátum nástupu:  ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA