×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /home/dm028700/www_root/vajanskeho/images/galerie/Dejepisna olympiada
×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the FOTOALBUM plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie/Dejepisna olympiada
skola

     Základnú školu Vajanského navštevuje v tomto školskom roku 770 žiakov, pracuje v nej 43 učiteľov a 8 vychovávateliek ŠKD. 17 učiteľov je s 1. atestáciou a 13 učiteľov s 2. atestáciou. Ako jedna z mála škôl máme školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga a 2 asistentov učiteľa. Všetci naši učitelia sú kvalifikovaní ( 100 % ) a vzdelávajú sa v rámci kontinuálneho vzdelávania. Spolupráca odborných zamestnancov s pedagógmi a vedením školy nám pomáha pri predchádzaní a riešení problémových situácií so žiakmi z menej podnetného prostredia, s poruchami učenia a správania.

     Zameranie našej školy vychádza zo silných stránok školy, máme stabilný tvorivý kolektív učiteľov, ktorí majú záujem o ďalšie vzdelávanie, zapájame sa do projektov, vo všetkých triedach máme podmienky na využívanie modernej interaktívnej techniky pri vyučovaní. V rámci modernizácie vzdelávania využívame elektronickú Žiacku knižku a elektronickú Triednu knihu, rodičia sú okamžite informovaní o výsledkoch svojich detí. Využívame aj elektronické študijné materiály priamo na vyučovacích hodinách a spúšťame teraz možnosť učiť sa elektronicky aj z domu formou testov, domácich úloh a cvičení priamo cez internet.

     Vo vysokej miere sa zapájame do predmetových súťaží a olympiád v rámci okresu, kraja i s celoštátnou pôsobnosťou. Úspechy dosahujeme v dejepisnej, geografickej, biologickej, , technickej olympiáde, anglického jazyka, v aranžovaní v spolupráci so ŠIOV. V uplynulom roku sme sa umiestnili na 3. mieste na Slovensku v súťaži Mladý záchranár . Naši atléti sa úspešne zúčastňujú súťaží v rámci Slovenska. Súťažíme i v matematických súťažiach - Pytagoriáde, matematickej olympiáde a súťaži cez internet Ibobor.

     Kladnou stránkou školy je organizovanie školských výletov, exkurzií, návštev kultúrnych i spoločenských podujatí i organizovanie množstva športových akcií. Kultúru správania sa žiakov formujeme výchovnými koncertami uskutočňovanými v Kultúrnom dome v Skalici, návštevami divadelných predstavení v Bratislave, Nitre i Trnave. Návšteva NR SR v Bratislave a DOD v Prezidentskom paláci sú reálnym kontaktom žiakov s predstaviteľmi našej krajiny. Každoročne organizujeme školu v prírode, plavecký kurz, lyžiarsky výcvik .Telesný rozvoj žiakov sa snažíme rozvíjať okrem hodín telesnej výchovy aj usporiadaním rôznych športových turnajov ako je Vianočný volejbalový turnaj, bedmintonový turnaj, Školská športová olympiáda. Na záver školského roka si každoročne môžu žiaci 9. ročníka zmerať sily vo volejbalovom turnaji s učiteľmi našej školy.

 • V ŠKD deti trávia čas po vyučovaní. Oceňujeme prácu našich vychovávateliek, ktoré dlhoročne po pracovnej dobe vyvíjajú mnohé aktivity a prizývajú i rodičov našich detí. V sobotné popoludnie býva Karneval, Jesenná párty, Pyžamová párty – deti spia v škole, besiedky v rôznych ročných obdobiach.
 • Naša Žiacka školská rada vypĺňa čas detí napríklad: Netradičná noc v škole, návšteva kina po vyučovaní so žiakmi 2. stupňa, diskotéky , lampiónový sprievod.
 • V tomto školskom roku pracuje 29 krúžkov záujmovej činnosti, ktoré navštevuje 488 žiakov, ich vedúci sú učitelia i priatelia našej školy. Napríklad: lezecký, strelecký, atletický, mladý záchranár, rybársky , varíme – pečieme a iné.  
 • V rámci národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami “ sme získali vybavenie odborných učební biológie, chémie, fyziky a techniky modernými učebnými pomôckami. Každoročne sa úspešne zapájame do technickej olympiády, spolupracujeme so Strednou odbornou školou strojníckou v Skalici a so spoločnosťou Schaeffler , rozvíjame manuálne zručnosti žiakov. V tomto školskom roku sme spoluprácu so spoločnosťou Schaeffler rozšírili. Na technickom krúžku sa žiaci učia programovať so stavebnicou LEGO mindstorms education, ktorú nám spoločnosť darovala.
 • Výborné podmienky máme aj pre šport dve telocvične, posilňovňa, 3 tenisové kurty, 2 multifunkčné ihriská, atletická dráha s umelým povrchom, oddychová zóna pre deti z ŠKD.
 • Začíname s realizáciou Náučného chodníka s ekologickou učebnou. deti sa budú vzdelávať v prírode.
 • V respíriu školy je vybudovaná školská knižnica pre učiteľov i žiakov, ktorú neustále dopľňame o nové knihy.
 • Slávnostná imatrikulácia našich prvákov, ktorej sa zúčastňujú rodičia i starí rodičia sa koná každoročne v októbri. Je to slávnostné privítanie nových žiakov našej školy.
 • V uplynulom školskom roku sme zrealizovali   Pilotný projekt finančná gramotnosť v 9. ročníku .
 • Škola bola zapojená do projektu ,,Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.“ Získali sme certifikačné licencie a budeme oprávnení, okrem školských testovanív priebehu roka, realizovať aj celoštátne Testovanie-9 a Testovanie-5 elektronickouformou.
 • Rozhlasové vysielanie má viac ako 16. ročnú tradíciu. 5. rokov máme divadelný súbor BODKA, ktorého úspechy boli prezentované aj na celoštátnom kole . Naši recitátori dosahujú úspechy v prednese poézie i prózy. Minulý rok sme sa zúčastnili na Hviezdoslavovom Kubíne.
 • V školskom roku 2017/18 sme si pripomenieme 15. výročie školského časopisu BODKA, ktorý je u žiakov veľmi obľúbený, pretože jeho obsahom sú články zo života školy, zaujímavosti a vlastná tvorba žiakov. V minulom školskom roku sa náš časopis umiestnil na treťom mieste v súťaži školských časopisov na Slovensku.
 • MDD vždy 1. 6. oslavujeme originálne. V roku 2018 sa uskutoční už 5. ročník Rodičia deťom. (Na túto aktivitu sme hrdí, veríme že na Slovensku nemá obdobu. Je to spolupráca rodiny a školy.) V spolupráci s rodičmi a priateľmi našej školy sme v roku 2017 vytvorili 54 tvorivých dielničiek,  ktorých sa zúčastnilo 90 rodičov, bývalých žiakov, starých rodičov a priateľov školy. Aktivity sa konali v areáli školy, vo všetkých 31 klasických triedach, 2 triedach ŠKD a 3 odborných učebniach. Približujeme žiakom prácu ich rodičov a spolu s nimi rozvíjame záľuby detí. Ukazujeme im, ako sa dá využívať voľný čas mimo dosahu PC a internetu. Je to neoceniteľný zážitok pre deti , ale aj rodičia spoznajú prácu učiteľov, ktorí v tento deň sprevádzajú žiakov a spolu s nimi vyrábajú napríklad košíky z pedigu, origami, vyšívajú, lepia  výrobky z dreva, zoznamujú sa s prácou rybárov, včelárov, aranžérov, kuchárov a inými profesiami.
 • Slávnostné ukončenie školského roka organizujeme v Dome kultúry alebo v Kine Sloboda. Riaditeľ školy, Mgr. Vladimír Šenk, udeľuje žiakom, ktorí nás úspešne reprezentovali nielen v okresných, krajských kolách rôznych súťaží ale i v celoslovenskom meradle ,, Plaketu riaditeľaškoly“. Na túto slávnostnú chvíľu pozývame rodičov ocenených žiakov. Zároveň sa lúčia absolventi 9. ročníka kultúrnym programom a na záver bývajú slávnostne dekorovaní kokardami.
 • Posledný deň školského roka sa každoročne na školskom dvore koná rozlúčka všetkých našich žiakov s odmeňovaním ( knihami ) z jednotlivých tried za ich prácu a aktivitu.
 • AKTUALITY
28. november 2023
Dňa 21. 11. sa konalo školské kolo dejepisnej olympiády. Medzi zúčastnenými žiakmi boli najúspešnejší: Kategória F (6. roč.) 1. Elizabeth Kubálová (6. C) 2. Damián Hyža (6. B) 3. Lukáš ...
28. november 2023
Záhorské múzeum v Skalici Vás srdečne pozýva na tradičný Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici, ktorý organizuje každoročne v adventnom období ako poďakovanie svojim spolupracovníkom, ...
28. november 2023
Dňa 23.11.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorom sa zúčastnilo 49 žiakov. Výsledky kategórie 1A (5.až 7. ročník) 1. miesto Aneta Říhová 7.B 2. ...
23. november 2023
V stredu 22.11. sa viac ako 120 žiakov zúčastnilo turnaja v stolnom tenise. Z napínavých zápasov vzišla najlepšia trojica dievčat a chlapcov, ktorí nás budú zastupovať na ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA